>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
 
   High School Exchange
ก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 

ครอบครัวอุปถัมภ์
       

นักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี จะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ของประเทศนั้นๆ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์นี้จะเป็น
ครอบครัวอาสาสามัครที่อาจมีพื้นเพเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกัน พื้นฐานครอบครัวทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวิถีชิวิตของแต่ละครอบครัว
ก็อาจแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ทุกครอบครัวจะมีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมประจำชาติของตน
มีความพร้อมที่จะดูแลเยาวชนที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา และมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือรับเป็นครอบครัวให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน
โดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ

ลักษณะของครอบครัวอุปถัมภ์

-->ครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป โดยสามารถเป็นครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว 

-->ครอบครัวที่อาจมีลูกในวัยใกล้เคียงกับนักเรียนแลกเปลี่ยน ครอบครัวที่ไม่มีลูกหรือลูกๆอายุมากแล้วและย้ายไปพำนักอาศัย
อยู่ที่อื่นหรือมีสมาชิกญาติพี่น้องพักอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วย เป็นต้น

-->บางกรณี นักเรียนอาจจะต้องอยู่ร่วมห้องกันกับลูกที่มีเพศและวัยใกล้เคียงกัน (Host brother/ Host sister) หรืออยู่ร่วม
ห้องกัน กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากชาติอื่น (Double Placement)

หน้าที่รับผิดชอบของครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เสมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเอง โดยทางครอบครัวจะแนะนำให้นักเรียน
ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและการดำเนินชีวิตภายในบ้านที่นักเรียนต้องปฏิบัติตาม เช่น การกำหนดเวลากลับถึงบ้าน (Curfew) การแบ่ง
เวรกันช่วยทำงานบ้าน (Chores) ทางครอบครัวอุปถัมภ์จะมีหน้าที่ในการจัดหาอาหารเช้าและเย็นให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน แต่นักเรียน
จะต้องซื้ออาหารกลางวันทานเองในวันที่ไปโรงเรียน นอกจากนี้ ทางครอบครัวจะเป็นผู้จัดหารถรับ-ส่งนักเรียน และแนะนำนักเรียนแลก
เปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจจะต้องเดินทางไปโรงเรียน โดยขึ้นรถโรงเรียนไปเอง ขี่จักรยานไป
หรือเดินไปโรงเรียนหากโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก

การจัดหาและคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์
ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศที่ โออีจีประสานงานด้วย จะมีหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์และจัดหาโรงเรียนมัธยมใน
แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่าน
กระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านและมีความสนใจจริงที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติทางองค์กรแลกเปลี่ยนจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานท้องถิ่นไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนของครอบครัวที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้าน
ในระหว่างที่นักเรียนไปพำนักอาศัย และจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Background Check) ของสมาชิก
ทุกคนในบ้านที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านจะไม่เป็นอันตรายกับนักเรียน
แลกเปลี่ยน หลังจากนั้นจะต้องติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลอ้างอิง (Reference) ที่รู้จักกับครอบครัวนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อพิจารณาว่า
ครอบครัวนี้มีความเหมาะสมที่จะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนHost Family ของนักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจีในปีที่ผ่านมา 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.