>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer 
 
Summer Work and Travel USA Program Info
 

ลักษณะโครงการฯ

Update:25-07-2016

Work and Travel USA
 เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานการประสานงาน
และจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน (Office of Exchange Coordination and Designation) สำนักงานการศึกษาและ
วัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs) สหรัฐอเมริกา และดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติความ
ร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฉบับแก้ไขปี 1961 (Mutual Educational and Cultural
Exchange Act of 1961)

ซึ่งกฎบัญญัตินี้มีจุดประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประชาชน
จากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นวิธีอันมีค่าที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นวิธีที่่มีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีหนึ่ง
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ จึงมีชาวต่างชาติมากมายเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม และการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
 
 Work and Travel USA จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ ทั้งยังได้เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง
การปรับตัวและแก้ปัญหา รวมทั้งยังมีโอกาสเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้
นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย

OEG : Overseas Ed Group เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ OEG มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
พัฒนาโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศและเปิดโลกทัศน์สู่สากล พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความคิดและทักษะการใช้ชีวิต เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมจริง


** โครงการ  Work and Travel USA ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือกจากโออีจี นายจ้าง และองค์กรแลกเปลี่ยน  โดยนักศึกษา
จะถือวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J – 1 Visa) ในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

** โครงการ  Work and Travel USA เป็นโครงการที่่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงาน
เพื่อการเรียนรู้และ สร้างสมประสบการณ์
  การสะสมหรือการมุ่งสร้างรายได้มิได้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ
แต่เป็นส่วนช่วยค่าใช้จ่ายระหว่างที่่พำนัก และ ท่องเที่่ยว ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ในช่วงปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ นานสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ทางรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นผู้ควบคุมโครงการ
 Work and Travel USA ได้กำหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ คือ
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม สำหรับสถาบันที่ปิดเทอมแบบปฏิทินการศึกษาไทย ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องสิ้นสุดโครงการฯ และกลับถึงประเทศไทยก่อนเปิดภาคเรียน และการเข้าร่วมโครงการฯไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา

ประเภทโครงการ Work and Travel USA

Placement Program: เป็นโครงการฯ ที่สถานที่ทำงานต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลและการประสานงานขององค์กร
แลกเปลียนฯ ซึ่งองค์กรแลกเปลี่ยนฯ จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า สถานที่ทำงานเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ และต้องรองรับ
นักศึกษาเข้าทำงานได้ โดยนักศึกษาส่วนมากจะเลือกเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ประเภทนี้

Self-Placement Program: เป็นโครงการฯ ที่นักศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานที่ทำงานที่อเมริกาด้วยตนเอง
โดยสถานที่ทำงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์กรแลกเปลี่ยนฯ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กร
แลกเปลี่ยนฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นงานที่นักศึกษาสามารถทำได้ถูกต้องตามกฏหมาย และต้องรองรับนักศึกษาเข้าทำงาน
ได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services

-Download Zone
-Articles

   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.