=

ทุนปริญญาตรี 2022

ทุนปริญญาตรี Bob Simpson Memorial Scholarship 2022
 

Bob Simpson Memorial Scholarship คืออะไร?

Bob Simpson Memorial Scholarship ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดย Mr. Robert Simpson เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจะได้เข้าเรียนที่ Whatcom Community College รัฐ Washington เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และโอนย้ายไปเรียนที่ Western Washington University (WWU) ในสาขาวิชาที่สนใจ ในรัฐเดียวกันอีก 2 ปีการศึกษา จนจบปริญญาตรี

ที่ผ่านมามีศิษย์เก่า OEG มากกว่า 12 คนที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ทุน Bob Simpson Memorial Scholarship สนับสนุนและครอบคลุมค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยผู้ได้รับทุน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าหอพักของวิทยาลัย และ

- ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน - ประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าและ SEVIS - 550 เหรียญสหรัฐ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางอื่นๆ 30,000 ถึง 45,000 บาท ขึ้นอยูกับสายการบิน (สามารถซื้อตั๋วขาไปขาเดียวได้)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

* ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินและ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

คุณสมบัตินักเรียนผู้สมัครขอรับทุน 
- อายุ 17 - 21 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- มีผลการเรียนดี - ดีมาก มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียนในระดับดี - ดีมาก 
- มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคมที่ดี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่น เป็นต้น
- สามารถแสดง Financial Statement (ของผู้ปกครอง/ sponsor) ที่มีจำนวนเงินไม่ต่ำว่า 15,000 USD (ประมาณ 510,000 บาท) เพื่อใช้ในการขอวีซ่าได้

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครโดย กรอกแบบฟอร์มที่นี่ » shorturl.at/mvFW4  (กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครให้พร้อมเมื่อกรอกแบบฟอร์ม)

เอกสารประกอบการสมัครได้แก่
- สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยม.ปลาย (กรณีสอบ GED ให้ยื่น transcript และ Certificate)
- เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "My Future Plan" และ "Why should I be selected for Bob Simpson Memorial Scholarship?" (ความยาวรวมทั้ง 2 หัวข้อ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
- รูปถ่ายครึ่งตัวที่ชัดเจน และสุภาพ 1 รูป (ขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 1,000x1,500 pixel)
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 1 ชุด 
- อื่นๆ (ถ้ามี) ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

หมายเหตุ 
- เอกสารต้องเป็นไฟล์ PDF
- ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB
- รวมไฟล์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)ของผู้สมัคร”


ผู้สมัครต้องดำเนินการในข้อ 1  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:00 น. 
*OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนการสมัครข้างต้นอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

2. OEG พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์พร้อมกำหนดการ ให้ทราบทางอีเมล วันที่ 7 มีนาคม 2565
3. คัดเลือกรอบสัมภาษณ์ โดยตัวแทนจากวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2565
4. OEG ประกาศผลการคัดเลือกทุน Bob Simpson Memorial Scholarship ทางอีเมล (เดือนเมษายน 2565)
5. นักเรียนทุนฯ ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประกาศผล (เดือนเมษายน 2565)
6. นักเรียนทุนฯ ดำเนินการทำใบสมัครและยื่นวีซ่า (เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม)
7. นักเรียนทุนเดินทางไปศึกษาต่อที่ Whatcom Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา และเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2565

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  

#ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 
#แลกเปลี่ยน2564