=

สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี

 

ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนเพียงระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สามารถทำให้น้อง ๆหลายคนค้นพบตัวเองการใช้ชีวิตต่างแดนนั้น น้อง ๆต้องใช้ชีวิตกับคนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม อิสระในการคิดและการทำ

OEG มอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท!!

"สำหรับผู้สมัครสอบภายในเดือนมิถุนายน (หมดเขตรับสมัคร 19 มิถุนายนนี้)"

 

พี่เกเก้ พิชชา แสงมณี

นักเรียนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG เต็มจำนวน ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 25

 

ทุนการศึกษา OEG
สำหรับผู้สมัครโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลค่า 428,000 บาท จำนวน 1 ทุน
มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 ทุน
มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 4 ทุน

รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท!!


คุณสมบัติและเงื่อนไขของนักเรียนผู้มีสิทธิได้รับทุนเรียนดี

  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โดยแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีปัจจุบัน และ 2 ปีย้อนหลัง
  • สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียน 47 คะแนนขึ้นไป ในการสอบรอบวันที่ 22 มิถุนายน 2562
  • ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารอบทุนจากค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp)
  • มีทักษะทางภาษาดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะทางสังคม เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เข้าร่วมกิจกรรม และมีความยืดหยุ่น
  • มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้

 


ขั้นตอนการคัดเลือกทุน

  • นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบข้อเขียนและเข้าค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp) ตามขั้นตอนปกติ
  • เจ้าหน้าที่จะพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และแจ้งรายชื่อให้ทราบ หลังค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp) ตามขั้นตอนปกติ
  • สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนทุน และประกาศผล ไม่เกินเดือนกันยายน 2562 (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบ)