=

ประกาศผลสอบ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 26

ประกาศผล  https://hspapp.oeg.co.th/dashboard/hsp_school_admission_test_detail 

ขั้นตอนหลังประกาศผลสอบสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน

  1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ในเมนู Student Info) ที่ http://hspapp.oeg.co.th/ ให้ครบถ้วน
  2. สำรองที่นั่งให้ผู้ปกครองเพื่อเข้าฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) โดยเลือกวันและสถานที่ ที่สะดวก
  3. สามารถสำรองที่นั่งได้ครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังข้อมูล