=

       

 

 


 

Lane Community College 
เมือง Eugene รัฐ Oregon

  สภาพแวดล้อม  

 • เมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ Oregon ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศอเมริกา 
 • บรรยากาศเป็นลักษณะหุบเขา ธรรมชาติสวยงาม
 • เป็นที่ตั้งของ Oregon State University และ Northwest Christian University
 • สถานที่ใกล้เคียง: หุบเขา Willamette River, 90 นาทีจากมหาสมุทรแปซิฟิก, ลานสกีบนเทือกเขา Cascade และ เมือง Portland ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Oregon

หลักสูตรการเรียนและบริการพิเศษ

 • สามารถลงทะเบียนเรียนควบคู่ไปกับ University of Oregon
 • มีหลักสูตรเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส 1 ปี (2+1)
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กเฉลี่ยนักเรียนห้องละ 21 คน
 • มีการฝึกภาคปฏิบัติเสริม (ทางเลือก)
 • มีการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวฟรี
 • มีโปรแกรมเพื่อนที่ปรึกษา (Peer Mentoring Program)
 • บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินฟรี

สาขาวิชายอดนิยม

 • บริหารธุรกิจ (Business)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer and Information Technology)
 • การโรงแรมและครัวอาหาร (Hospitality Management and Culinary Arts)
 • English as a Second Language

การจัดสอบและ

โอกาสด้านการศึกษา

 • ไม่มีการสอบเข้า แต่ต้องผ่านการวัดระดับภาษาและความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • สามารถวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Online ก่อนเดินทางไปเรียน
 • มีการจัดสอบ GED สำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป
 • โครงการร่วมกับ Oregon State University สามารถลงทะเบียนเก็บหน่วยกิต ในอัตราค่าเรียนของ Lane Community College

ทุนการศึกษา

  มีทุนค่าเรียนและค่าที่พัก สูงสุด 3,500 เหรียญสหรัฐ

 *เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ปีการศึกษาโดยประมาณ

   19,286 ดอลลาร์สหรัฐ
   *ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระ