=
Summer Group

Summer Group

OEG Summer Group


โครงการระยะสั้นในต่างประเทศ ออกแบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษา จากโรงเรียนที่มีมาตรฐาน และได้ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน จากการทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนท้องถิ่น รวมถึงได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

 

สิ่งที่ได้จากโครงการ OEG Summer Group

 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 • เพิ่มการเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านภาษา โดยได้ฝึกฝนจากการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รู้จักและเข้าใจความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ
 • โอกาสได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อนต่างชาติ คนท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ทางสังคมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนุกสนานกับกิจกรรม และเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

 ลักษณะโครงการ

 • เป็นโครงการแบบกลุ่ม มีจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป โดยมีผู้นำกลุ่มดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีสนใจโครงการแบบเดี่ยว สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่)
 • ก่อนเริ่มเรียน นักเรียนอาจต้องสอบวัดระดับภาษา และได้เข้าเรียนในชั้นเรียนตามระดับภาษาที่สอบได้  
 • กิจกรรมวันจันทร์ - ศุกร์ จะเป็นการเรียนช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะเป็นการทำกิจกรรมหรือทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ อาจะเป็นการทำกิจกรรม ไปทัศนศึกษา หรือเป็นการทำกิจกรรมกับครอบครัวที่พักอาศัย/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รูปแบบที่พักเป็นแบบ homestay ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ไกลบริเวณโรงเรียน การไปโรงเรียนสามารถเดินไปเรียน ด้วยรถโรงเรียน หรือรถประจำทาง

*ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโครงการที่เลือก

ช่วงเวลา : โครงการจะจัดขึ้นช่วงปิดเทอมในเดือน เมษายน หรือตุลาคม ในแต่ละปี โดยมีระยะเวลา 4 สัปดาห์โดยประมาณ (ระยะเวลาปรับเปลี่ยนตามแต่ละโครงการ)

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ

 

ขั้นตอน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และชำระเงินส่วนแรก 
 • นักเรียนเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าและส่งให้ OEG
 • นักเรียนชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
 • นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ และทำความรู้จักเพื่อนร่วมโครงการฯ และผู้ดูแล
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ
 • รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

  

  

  

Testimonials