=
High School Exchange

High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG  123


 

พ.ศ. 2535 : OEG ริเริ่มโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีแรก
พ.ศ. 2552 :  

OEG เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของภาษาที่สาม ที่มีต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงอาชีพและการทำงานของนักเรียนในอนาคต ประเทศเยอรมนี จึงเป็นประเทศปลายทางในยุโรปที่ OEG เลือกทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยต่อมากลายเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจรองจากโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 : 

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความหลากหลาย ให้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่ OEG ให้ความสำคัญ ในระยะเวลา 3 ปี OEG เปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 

โดยนักเรียนที่เลือกโครงการแลกเปลี่ยนประเทศเหล่านี้ มีความสนใจด้านภาษาวัฒนธรรมเฉพาะ สาขาวิชาเฉพาะทางที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญ และนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต 

พ.ศ. 2562 : 

เปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอแลนด์ และโครงการเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศแคนาดา และอังกฤษ 

พ.ศ. 2563 : OEG ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นปีที่ 28 มีประเทศที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด 9 ประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 3,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2563 OEG เปิดรับนักเรียนจากต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศไทย ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไทย (High School Exchange in Thailand) โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมโครงการฯ
พ.ศ. 2564 :

หลังจากที่แต่ละประเทศเริ่มควบคุมสถานการณ์โควิดดีขึ้น และความสนใจในการไปเรียนต่อต่างประเทศเริ่มกลับมา โดยเฉพาะประเทศแคนาดา ที่เป็นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา OEG จึงเพิ่มจำนวนโรงเรียนในแคนาดาให้มีมากขึ้น รวมทั้งโครงการในประเทศแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ให้เป็นทางเลือก

นอกจากโครงการแลกเปลี่ยน OEG ได้พัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนอย่างรอบด้าน อาทิเช่น OEG Preparation Series, Writing course for Teen เป็นต้น

 

 

ลักษณะเฉพาะของโครงการ


 • เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษานานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม 1 ปีการศึกษา และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ (Host family) หรือหอพัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแล
 • เปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต จากเจ้าของภาษาในประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ
 • เปิดโอกาสในการทำหน้าที่ทูตเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เปิดโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศระยะยาว โดยเริ่มจากระดับมัธยมศึกษา และต่อยอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า

 

 

 

ประเทศที่เลือกได้


นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามประเทศต่างๆ ดังนี้ 

ทำไมจึงควรเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG


 • ช่วยพัฒนาภาษาอย่างก้าวกระโดดสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วและมั่นใจ
 • ได้ประสบการณ์ใหม่และแตกต่างที่หาไม่ได้ในไทย ปรับมุมมองให้พร้อมในการเป็นพลเมืองโลก
 • สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยค้นหาเป้าหมายในการเรียนได้ชัดเจน
 • เพิ่มโอกาสที่หลากหลายทางการเรียนและการทำงานในอนาคต
 • เสริมสร้างความรับผิดชอบ ความเป็นผู้ใหญ่ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน ให้ปรับตัวอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคต

 


 

ทำไมต้อง OEG


 • เลือกประเทศได้ตามความสนใจ
 • มีประสบการณ์ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มาเป็นปีที่ 29 ดูแลนักเรียนมากว่า 3,000 คน
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่า 28 รุ่น ปัจจุบันเรียนและทำงานอยู่หลากหลายอาชีพชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
  • ออกแบบและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับนักเรียน
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำตัว (Account) โดยสามารถดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจบจบโครงการ
  • มีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่สนามบิน และเดินทางร่วมกับคณะนักเรียนไปถึงสถานที่ปฐมนิเทศในต่างประเทศ
 • บริการแบ่งชำระค่าโครงการระยะยาว : สามารถแบ่งชำระสูงสุดถึง 10 งวด (หากชำระงวดแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensiv


GED คืออะไร
GED (General Eductional Development) คือการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลสอบ GED จะเทียบเท่าการเรียนจบ ม.6 ในประเทศไทย และนำไปสมัครสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่มุ่งหลักสูตรนานาชาติให้ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intenive
OEG ร่วมมือกับ Aims ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการศึกษา จัดทำหลักสูตร GED Intensive Course เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ GED ได้ประสบความสำเร็จ โดยนักเรียนสามารถเรียนควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

1.    เรียนและสอบ GED ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และใช้วุฒิ GED เพื่อยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2566
2.    เรียนและสอบ GED หลังจบโครงการฯ และใช้วุฒิ GED เพื่อยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2567


เหมาะสำหรับ :    
⦁    นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก่อนจบ ม.6 ในระบบปกติ
⦁    นักเรียนแลกเปลี่ยนที่จบ ม.6 จากต่างประเทศและกังวลว่าจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในต่างประเทศ

aims ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ ที่ใช้สอบเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยไทย และในต่างประเทศ เช่น GED, SAT, IGCSE, IELTS, CU-TEP ทีมอาจารย์ของ aims จะช่วยประเมินผลเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของนักเรียน ช่วยนักเรียนให้มีเป้าหมายและการเตรียมตัวที่ดี ให้นักเรียนเลือกหลักสูตรสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตัวเอง และประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งสถาบันในประเทศไทย และสถาบันในต่างประเทศ


รูปแบบการเรียน GED Intenive

1.    Group class จำนวนไม่เกิน 8 คน
2.    เรียนทั้งหมด 5 วิชา วิชาละ 20 ชั่วโมง (รวม 100 ชั่วโมง)
⦁    Reading
⦁    Writing
⦁    Mathematic
⦁    Science
⦁    Social Studies

3.    ช่วงเวลา
⦁    เรียนก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มต้นเรียนในเดือน กันยายน 2564 - พฤษภาคม 2565
⦁    เรียนหลังจบโครงการฯ เริ่มต้นเรียนในเดือน มิถุนายน 2566 - ตุลาคม 2566 
 

" ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี OEG ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครูอาจารย์ ในการดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 28 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกับ OEG มาแล้วเป็นจำนวนกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ "

 

        

 

คลิปวีดีโอ “นักเรียนแลกเปลี่ยน” จากรุ่นพี่ ที่หลายคนยังไม่รู้!!

Testimonials

วรัมพร เล้าประเสริฐ (พราว) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20 นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20
ด้วยความต่างของวัฒนธรรม ทำให้ช่วงแรกไม่ง่าย แต่สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับเรา เมื่อเรามีอุปสรรค เราก็ต้องฝึกช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำเลยแต่ก็ต้องทำให้มันดีขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจ เราได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนที่อธิบายวัฒนธรรมให้เราเข้าใจ มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ และตอนนี้เราก็ผ่านมันมาได้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปคิดทีไร เราก็ภูมิใจกับมันทุกที คือถ้าอยู่ไทยคงหาแบบนี้ไม่ได้ มันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่า ถึงแม้อาจไม่ได้เป็นปีที่ดีที่สุด แต่มันเป็นปีที่มีคุณค่าและน่าจดจำที่สุดของเรา
Read more
นนท เกตุมาน (เป้) – นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 15 ปัจจุบัน: Former Bar Supervisor at Morimoto Bangkok & Bartender at Sober Company, Shanghai, China
This program had polished myself into a defined and responsible young adult. From an introverted and inexpressive kid, exposure to a foreign environment circumstantially allowed me to become more expressive and take more initiatives in pursuing my goals. Had I not participated in this program, my life and career path would have been undeniably different” As of now, I have been part of the opening team as a bar supervisor of Morimoto Bangkok, a chain of international-influenced Japanese restaurant by Iron Chef Morimoto.
Read more
สิรภัทร เบญจชย (ภูมิ) – นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20 ปัจจุบัน: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือการเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของผมมี 2 อย่าง: ไปเรียน & ไปใช้ชีวิต ปรับตัวในวัฒนธรรมใหม่ๆ เจอเพื่อนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างคนจากต่างเชื้อชาติ สร้างเสริมวุฒิภาวะ ฝึกฝนการตัดสินใจ เปิดโลกทัศน์ พัฒนากระบวนการคิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าจากภายนอก ค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงจากภายใน อเมริกาเป็นประเทศแห่งเสรีภาพ ดั่งหม้อแกงจับฉ่ายของวัฒนธรรม ผมพบเจอกับคนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเพื่อน คุณครูที่โรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัคร ผู้คนที่โบสถ์ ผมเรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งจากชีวิตประจำวัน วิชาเรียนในโรงเรียน และวัฒนธรรม เติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า สนุก และท้าทาย
Read more
นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล (ซัน) – นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 16 ปัจจุบัน: แผนกออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
“ผมพูดเสมอว่าการได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอเมริกาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและคุ้มค่า คุ้มเวลามากที่สุด ผมจะบอกแก่น้องๆ มัธยมปลายทุกคนที่มีโอกาสได้รู้จัก เสมอว่าให้พยายามไปหากมีโอกาส และทำได้ เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตน้องตลอดไปครับ”
Read more