=
High School Exchange

High School Exchange


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 26 เปิดรับสมัครแล้ว
 

เพราะความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เกิดจากประสบการณ์ที่ถูกสะสม
เพียงเริ่มต้นวันนี้ไปกับเรา...


#TodayvsTomorrow 

 

 

  ศูนย์สอบใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย. 2561

  • กรุงเทพฯ : อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เชียงใหม่ : สำนักงาน OEG เชียงใหม่


ศูนย์สอบย่อยโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 26

จังหวัด โรงเรียน อาจารย์ประสานงาน วันสอบ
กรุงเทพฯ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
High School Exchange Team เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
เชียงใหม่ สำนักงาน OEG เชียงใหม่ เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
เชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.ธฤษิดา เครือน้อย เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
กำแพงเพชร กำแพงเพชรพิทยาคม อ.นันทพร แช่มจุ้ย เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
พะเยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อ.อมรรัตน์ เมืองวงศ์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
พะเยา สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อ.อุทุมพร ศักดิ์โสภิณ พฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61
พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี อ.วราภรณ์ น้อยวงศ์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
พิษณุโลก

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก    

อ.ลภัสรดา สุขนิตย์

อังคารที่ 12 มิ.ย. 61

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ดรุณี

อ.เอมอร เพ็ชรมี

เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
น่าน

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

อ.วรรณาภา หทยะวัฒน์    

เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.พัชรพรรณ ปะนันวงค์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
แพร่ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.วัลลิกา อ่วมทิพย์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ลำพูน จักรคำคณาทร  อ.ศยานันท์ ยารังฝั้น เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
ลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์  อ.บุษบา ไพสิฐสิริรักษา เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
ลำปาง ลำปางกัลยาณี อ.อมรรัตน์ ทิพานนท์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย อ.ศิริพร แพงสวัสดิ์ พุธที่ 13 มิ.ย. 61
สุโขทัย สวรรค์อนันต์วิทยา อ.ประภัสสร วงศ์ไชวะ  เสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61
สุโขทัย สวรรค์อนันต์วิทยา อ.ประภัสสร วงศ์ไชวะ  เสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61
สระบุรี สระบุรีวิทยาคม อ.สุริยาพร ชาคริตานันท์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
สระบุรี เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อ.อาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นครสวรรค์ นครสวรรค์ อ.อาทิตยา พรหมแก้ว เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย อ. สิริวรรณ ภิญโญลักษณา เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นครปฐม ยอแซฟอุปถัมป์ อ.มยุรี แสงไพโรจน์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ชลบุรี สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา อ.จรรยา ชาญสมุทร เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ. ศุภลี บัวงามประเสริฐ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
สุพรรณบุรี สงวนหญิง อ. ณปภัช พลฤทธิ์ เสาร์ที่ 26 พ.ค. 61
เพชรบุรี พรหมานุสรณ์ อ. วิบูลย์ หิรัญวงศ์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ตราด สตรีประเสริฐศิลป์ อ.หทัยรัตน์ เจริญผล เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย อ.เนตรนภิส ศิริพร เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นครราชสีมา สุรนารีวิทยา อ.สุดาดวง เกิดโมฬี เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.รัชชฎา แก้ววิไล เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ขอนแก่น English Garden - 0879546185 อ.ศิริบูรณ์ ชายผา เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน อ.ศิริยา ตระกูลสุ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
ภูเก็ต สตรีภูเก็ต อ. จุรีพรรณ พูลศรี เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ อ. กัลยา เวทยาวงศ์ เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย อ.มาลัย ลักษณถาวร เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
ตรัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ.เครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

    

 

หรือโทรนัดวันสมัครและสอบล่วงหน้า ได้ที่
สำนักงานกรุงเทพ: 02-263-3666 กด 4
สำนักงานเชียงใหม่: 053-328-117

 

 

 

Testimonials

กฤติมา เกียรติศรีธารา (ข้าวทิพย์) – นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 19 ปัจจุบัน: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปีที่ไปแลกเปลี่ยน ทำให้ข้าวทิพย์ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้อีกครอบครัวหนึ่งและเห็นโลกกว้างขึ้น ยิ่งกว่าคำว่าคุ้มค่ะ
Read more
วรัมพร เล้าประเสริฐ (พราว) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20 นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20
ด้วยความต่างของวัฒนธรรม ทำให้ช่วงแรกไม่ง่าย แต่สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับเรา เมื่อเรามีอุปสรรค เราก็ต้องฝึกช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำเลยแต่ก็ต้องทำให้มันดีขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจ เราได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนที่อธิบายวัฒนธรรมให้เราเข้าใจ มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ และตอนนี้เราก็ผ่านมันมาได้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปคิดทีไร เราก็ภูมิใจกับมันทุกที คือถ้าอยู่ไทยคงหาแบบนี้ไม่ได้ มันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่า ถึงแม้อาจไม่ได้เป็นปีที่ดีที่สุด แต่มันเป็นปีที่มีคุณค่าและน่าจดจำที่สุดของเรา
Read more
เทียนวิทู การถนัด (แทน) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange Germany รุ่น 20 ปัจจุบัน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักเรียนแลกเปลี่ยน" คำสั้น ๆ คำนึงที่ไม่สามารถบอกความหมายของมันให้หมดได้ คำสั้น ๆ ที่เป็นเหมือนความฝันของนักเรียนธรรมดา ๆ คนนึง ที่อยากจะลองไปใช้ชีวิตในต่างแดน อยากจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ของตัวเอง ที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง จะจบลงยังไง ในวันที่ผมได้สัมผัสกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรก ผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่า "ในระยะเวลา 1 ปี ผมจะทำให้หนังสือเล่มนี้ของผม ออกมาดีที่สุด" ทุก ๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน สอนให้ผมโตขึ้น ทำให้ผมได้รู้จักโลกอีกใบหนึ่ง "หนังสือ" เล่มนี้ ถูกเติมเต็มด้วยประสบการณ์และสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน 1 ปี คุณล่ะ พร้อมที่จะเปิดหนังสือเล่มนี้ของคุณแล้วหรือยัง ? Anders ist nicht gut oder schlecht. Anders ist nur anders. 02.06.2014
Read more
นนท เกตุมาน (เป้) – นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 15 ปัจจุบัน: Former Bar Supervisor at Morimoto Bangkok & Bartender at Sober Company, Shanghai, China
This program had polished myself into a defined and responsible young adult. From an introverted and inexpressive kid, exposure to a foreign environment circumstantially allowed me to become more expressive and take more initiatives in pursuing my goals. Had I not participated in this program, my life and career path would have been undeniably different” As of now, I have been part of the opening team as a bar supervisor of Morimoto Bangkok, a chain of international-influenced Japanese restaurant by Iron Chef Morimoto.
Read more