=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29 ประเทศญี่ปุ่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29 ประเทศญี่ปุ่น

          

 

ลักษณะเฉพาะโครงการฯ

⦁    เรียน ม.ปลาย โรงเรียนเอกชน ได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติ
⦁    สามารถเลือกโรงเรียนได้
⦁    พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติ
⦁    ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เดือนเมษายน - เดือนมีนาคม(ปีถัดไป)


ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

⦁    เกิดระหว่าง 31 มี.ค. 48 - 31 มี.ค. 50 และกำลังศึกษาในระดับชั้นม. 3 - 5
⦁    เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
⦁    มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
⦁    มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยในระดับ N5 หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง (ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง)
⦁    สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง


ขั้นตอนการสมัคร/สอบ

1.    สมัครผ่านช่องทางonlineได้ที่     www.oeg.co.th/high-school-exchange
2.    ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application
3.    จองวัน และเวลาที่ต้องการสอบ
4.    สอบและประกาศผลสอบภายใน 1 สัปดาห์
5.    ลักษณะข้อสอบ : ELTiS


ขั้นตอนโครงการ

1.    สมัคร และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์
2.    ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) สำหรับผู้ปกครอง
3.    เลือกเข้าสอบคัดเลือกโรงเรียน (สามารถเลือกได้มากกว่า1โรงเรียน)
4.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
5.    ทำใบสมัครของโรงเรียน และยื่นเอกสารขอสถานะจากกองตรวจคนเข้าเมือง
6.    เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด
7.    ได้รับการตอบรับจากโรงเรียน
8.    ยื่นขอวีซ่า
9.    ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 
10.    ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการ (เดือนเมษายน 2565)
11.    เข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
12.    ปัจฉิมนิเทศ หลังจบโครงการ


การศึกษาประเทศญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1.    อนุบาล 3 - 5 ขวบ
2.    ประถม 1 - 6
3.    ม.ต้น
4.    ม.ปลาย (สายสามัญ) / วิทยาลัย (สายอาชีพ)
5.    วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

เทอม 1        เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม (ปิดเทอมฤดูร้อน)
เทอม 2        เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (ปิดเทอมฤดูหนาว)
เทอม 3        เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม (ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ)

 

ข้อมูลโรงเรียน

1.    OISCA Senior High School

เป็นโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนขนาดเล็กที่อยู่ในเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ มีนักเรียนประมาณ 360 คน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้
⦁    มีชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นแยกสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติเพื่อให้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะรวมถึงอาจารย์จะสามารถดูแลและพัฒนาทักษะนักเรียนรายบุคคลได้
⦁    ชั้นเรียนวิชาการ (จะเรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในชั้นเรียน 
⦁    มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม
⦁    มีการให้นักเรียนฝึกฝนการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
⦁    มีชมรมให้เข้าร่วมกับคนญี่ปุ่นได้ ทั้งชมรมด้านกีฬา วัฒนธรรม ดนตรีเป็นต้น

สถานที่ตั้ง : เมือง Hamamatsu, จังหวัด Shizuoka
สนามบินใกล้เคียง
⦁    FSZ  : Shizuoka Airport  
⦁    NGO :Chubu Centrair International Airport 


ชีวิตในหอพัก
⦁    พักรวมกับนักเรียนญี่ปุ่น 6 - 8 คน ห้องน้ำรวม
⦁    อาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน (หอพักอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน) 
⦁    มีเครื่องซักผ้าให้บริการในหอพัก
⦁    ใกล้กับโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อที่นักเรียนสามารถออกไปซื้อของได้
⦁    นักเรียนใช้จักรยานไปสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนได้
⦁    มีป้ายรถเมล์ Waji อยู่ใกล้โรงเรียน
⦁    สถานีรถไฟ Hamamatsu (นั่งรถบัสจากโรงเรียนประมาณ 45 นาที) มีห้างสรรพสินค้า นักเรียนสามารถไปเที่ยว / ซื้อของได้
⦁    หอพักจะปิดช่วงปีใหม่นักเรียนสามารถเดินทางกลับประเทศไทยหรือให้ OEG ประสานงานหา Homestay ที่ประเทศญึ่ปุ่นให้


2.    Meitoku Gijuku Senior High School

เป็นโรงเรียนมัธยมปลายเอกชน ขนาดใหญ่ มีนักเรียนประมาณ900 คน โรงเรียนมีประวัติยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงด้านกีฬา และกิจกรรมในระดับประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดนักเรียนไม่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกเองได้ 

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในจังหวัด Kochi บนเกาะ Shikoku แบ่งเป็น 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตโดโนอุระ (Main Campus : Donoura Campus) อยู่ในเมือง Susaki และ วิทยาเขตนานาชาติริว (Ryu International Campus) อยู่ในเมือง Tosa ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินโคจิ ประมาณ 50 นาที โดยรถยนต์ ทั้งสองเมืองเป็นศูนย์กลางเมืองท่าทางใต้ของ Shikoku
สนามบินใกล้เคียง : KCZ : Kōchi Airport

ชีวิตในหอพัก
⦁    หอพักนักเรียนหญิงอยู่ที่วิทยาเขตโดโนอุระ
⦁    หอพักนักเรียนชายอยู่ที่วิทยาเขตนานาชาติริว
⦁    พักรวมกับนักเรียนญี่ปุ่น ห้องน้ำรวม
⦁    อาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน (หอพักอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน)
⦁    มีเครื่องขายขนม-น้ำผลไม้อัตโนมัติในหอพัก
⦁    โรงเรียนจะจัดรถรับ-ส่งระหว่าง Campus ตามตารางเรียนของนักเรียน
⦁    โรงเรียนมีตารางเดินรถพานักเรียนเข้าเมือง เพื่อไปซื้อของใช้ และเที่ยวพักผ่อนในเมือง
⦁    หอพักจะปิดช่วงปีใหม่นักเรียนสามารถเดินทางกลับประเทศไทยหรือให้ OEG ประสานงานหา Homestay ที่ประเทศญึ่ปุ่นให้

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ

⦁    ค่าสมัครสอบคัดเลือกโรงเรียน โรงเรียนละ 800 บาท
⦁    ค่าธรรมเนียมโครงการ โรงเรียน Oisca : 746,000 บาท
⦁    ค่าธรรมเนียมโครงการ โรงเรียน Meitoku : 935,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⦁    ค่าหอพัก (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
⦁    ค่าอาหาร 3 มื้อ
⦁    ค่าชุดนักเรียน 2 ชุด
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมการขอสถานะกองตรวจคนเข้าเมือง
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด และเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
⦁    ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
⦁    ค่า Internet Sim (ก่อนเดินทางและตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ)
⦁    เจ้าหน้าดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือจากอ.ประสานงานที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

⦁    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ( 20,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดยบริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
⦁    ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจหาเชื้อ Covid การ Quarantine

 

          


#นักเรียนแลกเปลี่ยน

#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี

#แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น

#สอบแลกเปลี่ยน

#HighSchool

#ExchangeStudent

#HighSchoolProgram

#ทุนแลกเปลี่ยน

Latest News
December 9, 2021