=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

          


in brief :

 • ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นกลุ่มเกาะรวม 6,852 เกาะ มีเกาะใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด คีวชู และชิโกกุ โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศเป็นป่าไม้ และภูเขา ภูมิอากาศท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศตั้งแต่เป็นแบบกึ่งเขตร้อน ไปจนถึงแบบกึ่งขั้วโลก    
 • มี 8 ภูมิภาค และแบ่งการปกครองเป็น 47 จังหวัด เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
 • 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศอายุมากกว่า 65 ปี ญี่ปุ่นจึงต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และคนรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมแบบผสม ทั้งเก่าและใหม่ ตะวันออกและตะวันตก และระเบียบวินัยถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมญี่ปุ่น
 • มีอัตราอาชญากรรมต่ำอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์ การพกพาอาวุธที่มีโทษร้ายแรง
 • เป็นประเทศชั้นนำในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทัดเทียมกับประเทศฝั่งตะวันตก ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้

 

ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น

 

การศึกษาประเทศญี่ปุ่น :

 • การศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งเป็น
  • การศึกษาระดับต้น คือระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา 1 - 6
  • การศึกษาระดับกลาง คือระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
  • การศึกษาระดับสูง คือระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   โดยเป็นภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติจำกัด ญี่ปุ่นจึงพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาของญี่ปุ่นจึงมีมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน ตั้งแต่หลักสูตรไปจนถึงเครื่องแบบนักเรียน และเคร่งครัดเรื่องความมีระเบียบวินัยสูง มีการพัฒนาแก้ไขหลักสูตรทุกๆ 10 ปี 
 • จำนวนนักเรียนในชั้นของญี่ปุ่นมีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ครูครูใช้เวลาน้อยลงในการสอนในห้องเรียน แต่มีเวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน


ลักษณะโครงการฯ : 

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลายแบบประจำ ในโรงเรียนเอกชน ได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติ
 • เลือกเมือง และโรงเรียนได้ตามความสนใจ 
 • พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติ
 • การเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด วิชาที่เรียนคล้ายกับโรงเรียนไทยได้แก่  คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 • นักเรียนที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือมีพื้นเล็กน้อย จะเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาหลัก และเรียนวิชาอื่นๆ ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้

*Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่หลงไหลในประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านวัฒนธรรม อาหาร ศิลปะ การท่องเที่ยว มีความสนใจหรือต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ทำงานในอนาคต หรือสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาด้านธุรกิจเกมส์และอนิเมชั่น ที่ประเทศต้นตำรับ


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แต่ต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นของโครงการฯ  เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง


ขั้นตอนเฉพาะ : 

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • สอบและสัมภาษณ์โดยโรงเรียน
 • เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
 • ทำใบสมัครของโรงเรียน และยื่นเอกสารขอสถานะจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ยื่นขอวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เข้าร่วมโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG เริ่มต้นที่ 806,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive เริ่มต้นที่ 842,000 บาท
  *ดูค่าธรรมเนียมในรายชื่อโรงเรียน

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว

 

รายชื่อโรงเรียน : Coming Soon

 

          


#นักเรียนแลกเปลี่ยน

#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี

#แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น

#สอบแลกเปลี่ยน

#HighSchool

#ExchangeStudent

#HighSchoolProgram

#ทุนแลกเปลี่ยน