=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศจีน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศจีน

    

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิต และฝึกภาษาจีนในสิ่งแวดล้อมจริง เพื่อต่อยอดทักษะทางภาษาในการเรียนและการทำงานในอนาคต

China in brief : 

 • จีน หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People's Republic of China) มีจำนวนประชากรกว่า 1,400 ล้านคน นับว่ามากที่สุดในโลก (ณ ปี พ.ศ. 2566) โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 • จีนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก และใหญ่เป็นอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก โดยแบ่งการปกครองออกเป็น
 • ส่วนกลาง 22 มณฑล (ไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน)
 • เขตการปกครองตนเอง 5 แห่ง
 • เทศบาลนคร 4 แห่ง ได้แก่ ปักกิ่ง (เมืองหลวงของจีน) เทียนจิน เซียงไฮ้ และฉงชิ่ง
 • เขตบริหารพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า (มีสิทธิ์ปกครองตนเอง และไม่ได้รวมเป็น จีนแผ่นดินใหญ่)
 • สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฤดูแล้งผสมมรสุมชื้น มีผลให้ 4 ฤดูแตกต่างกันอย่างเด่นชัด ฤดูร้อน (พฤษภาคม - สิงหาคม) จะสั้น และไม่ร้อนจัด ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม) ค่อนข้างยาวและหนาวจัด 
 • รูปแบบการปกครองที่สำคัญของจีน คือการที่ชุนชนกลุ่มน้อยใช้สิทธิอำนาจตั้งองค์กรปกครองตนเอง โดยต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 • ภายใต้การนำของ เติ้ง เสี่ยวผิง ที่ได้ปฎิรูปเศรษฐกิจจีนในปี 1978 ทำให้จีนในปัจจุบัน กลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลก และรัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก (Global Leader in Innovation) ภายในปี 2050 

ภาษาที่ใช้ : จีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 

การศึกษาประเทศจีน : 

 • จีนมีการการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด 9 ปี ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
 • ระบบการศึกษาประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านวิชาชีพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่
 • การศึกษาในจีนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา
 • ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกันยายน – มกราคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : ปลายกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

 

การเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะอยู่ในหอพักของโรงเรียนในวันธรรมดา และพักกับครอบครัวอาสาสมัคร วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด หรือพักอาศัยในหอพักนักเรียนตลอดทั้งสัปดาห์
 • โรงเรียนเป็นผู้จัดหาครอบครัวอาสาสมัครให้นักเรียน โดยจะแจ้งให้นักเรียนทราบหลังจากที่นักเรียนเดินทางถึงโรงเรียนแล้ว
 • การเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และเรียนวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย ที่เลือกได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนจัดให้ตามความเหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง เป็นต้น
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้

*Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 

การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553   
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน แต่แนะนำให้นักเรียนเริ่มเรียนเพื่อให้ได้ทักษะภาษาเบื้องต้น จะช่วยในการปรับตัวในระยะแรกได้ดี

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ถ้ามี) และเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน : ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก
 *วันที่ปรับปรุง : 29 พฤษภาคม 2567

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าเดินทางอื่นๆ
 • ค่าที่พักระหว่างเดินทาง (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการทำ Residential Permit ในประเทศจีน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐานหรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ