=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

     

In Brief :  

 • ชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) หรือ ฮอลแลนด์ (Holland) ที่เป็นชื่อเดิม ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตก ระหว่างเบลเยียม และเยอรมนี ติดกับทะเลเหนือ และเป็นประเทศยุโรปตะวันตกขนาดเล็กที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด
 • ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะอุทกภัย จึงมีเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก ถือเป็นประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • นอกจากทุ่งทิวลิป กังหันลมแล้ว เนเธอร์แลนด์ยังมีสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญคือ ติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปลอดภัย และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก
 • เป็นประเทศที่มีการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ มีบ้านเมืองสะอาด เรียบร้อย มลพิษต่ำ เพราะคนดัชต์มียานพาหนะหลักคือ จักรยาน และรถไฟฟ้า
 • ชาวดัชต์ส่วนใหญ่ตรงไปตรงมา ให้ความสำคัญเรื่องการแสดงออกและเสรีทางความคิดสูง ถูกสอนให้คิดแบบมีวิจารญาน (Critical Thinking)

 

ภาษาที่ใช้ : ดัตช์ และฟริเซียน (ภาษาราชการ) แต่คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้

 

การศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ : 

 • โรงเรียนในเนเธอร์แลนด์เน้นวิชาการเป็นหลัก แต่นักเรียนจะสามารถหากิจกรรมต่างๆ ทำได้นอกโรงเรียน
 • นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน (profile) ได้ โดยแผนการเรียนแบ่งออกเป็น
 • Science and Technology
 • Science and Health Care
 • Economic and Society
 • Culture and Society
 • เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น. และมีต้องใส่ชุดนักเรียน
 • โรงเรียนจะอยู่ห่างจาก Host family ไม่เกิน 15 กิโลเมตร
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล (State High School) ที่สอนเป็นภาษาดัตช์ ในระดับชั้น ม. 3 – 5 (Grade 9 - 11)

 

ลักษณะโครงการ :

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยนและหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน เมือง และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้

*Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เป็นเกรด การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรปขนาดเล็ก สนใจศิลปะ สถาปัตยกรรมการออกแบบและธรรมชาติ ชอบความเรียบง่ายและอยากพึ่งพาตัวเอง

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี – ดีมาก
 • ชอบพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่น มั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออก เป็นคน Active / ชอบทำกิจกรรม
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษา Dutch ขณะสมัคร แต่ต้องเรียน Dutch online course (จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ให้ครบ 20 ชั่วโมงก่อนเข้าเร่วมโครงการฯ 

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ OEG : 438,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ OEG + GED Intensive : 474,000 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose