=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

     
 

In Brief :

 • หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศพื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก (ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่สหภาพยุโรป ไม่นับรวมรัสเซีย) มีพรมแดนติดกับ 9 ประเทศ 
 • เป็น key player ในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายใน EU และเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และอังกฤษ
 • ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลก มีชื่อเสียงด้านศิลปะและอาหาร มีเส้นทางที่เดินทางเชื่อมโยงไปประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่สะดวก จึงเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประมาณ 83 ล้านคน/ปี
 • ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นภาษษทางการของประเทศต่างๆ มากกว่า 51 ประเทศ
 • วัฒนธรรมหนึ่งของคนฝรั่งเศส คือการนอนกลางวัน

 

ภาษาที่ใช้ : ฝรั่งเศส

 

การศึกษาประเทศฝรั่งเศส :

 • การศึกษาภาคบังคับคือระหว่างอายุ 6 - 16 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน และไม่มีการสอนวิชาทางศาสนา
 • การศึกษาภาคบังคับแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา (Primary School) มีทั้งหมด 5 ชั้นเรียน และ ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
 • ในระดับมัธยมศึกษาแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ
  • มัธยมต้น (Collège) ประกอบด้วยประถมศึกษาปีที่ 6  - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนการสอนเป็นวิชาการสายสามัญ ยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน
  • มัธยมปลาย (Lycée) โดยแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ และทางเทคโนโลยี (Lycée d’enseignement général et technologique) และโรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycée Professionnel)

เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เรียน

 

ลักษณะโครงการฯ :

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน รัฐ และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 

  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ  

  เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านศิลปะ แฟชั่นและการออกแบบ ศิลปะการทำอาหาร หรือต้องการพัฒนาภาษาให้แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในอนาคต และในไปต่อยอดในการทำงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • นักเรียนต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ถึงระดับ A1 เป็นอย่างน้อยก่อนยื่นขอวีซ่า (สามารถเรียนภาษาได้ที่โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสทั่วไป หรือที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ / Aliance Francaise Bangkok)

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ/เยอรมัน
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ
   

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG : 428,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive : 464,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

   

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนฝรั่งเศส

#TheFutureIsYoursToChoose