=

ทุนเต็มจำนวน !!

ทุนเต็มจำนวน !!
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะ 1 ปีการศึกษา เดินทาง สิงหาคม 65

  

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29 (2022/2023) 

OEG Academic Excellence Scholarship
ทุนการศึกษาสนับสนุนจากองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ OEG
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทางวิชาการให้เป็นเลิศ
สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ที่มีผลการเรียนดี และมีศักยภาพโดดเด่น

 

ทุนเต็มจำนวนมูลค่า 444,000 บาท
จำนวน 1 ทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติ
- เกิดระหว่าง 1 มี.ค. 47 – 31 ก.ค. 50 และกำลังศึกษาชั้นม.3 – 5
- เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 ในปีการศึกษาปัจจุบัน และ 2 ปีย้อนหลัง
- มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG 41 คะแนนขึ้นไป
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีมาก
- มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความคิดเห็น
- ของตัวเองได้
- มีทักษะทางสังคมที่ดี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่น เป็นต้น
- ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29

 

 


     
  

#ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 
#แลกเปลี่ยน2564