=

เปิดรับสมัคร !!!
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ F-1 Exchange / F-1 Abroad ]

เดินทาง สิงหาคม 2565

       
 

enlightenedF-1 Exchange Program 

yes ลักษณะโครงการฯ
⦁    เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (F-1) ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
⦁    พักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น (Host Family) ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ผ่านการตรวจประวัติอาชากรรม
⦁    นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวและรัฐได้
⦁    เป็นโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

yes จุดเด่นของโครงการฯ
⦁    ได้ High School Diploma ชัวร์ๆ ได้รับวุฒิม.ปลาย ไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นเหมือนประเภทวีซ่า J-1 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในไทย หรือต่อปริญญาตรีที่เมืองนอกได้เลยถ้าไปเรียน เกรด 12 ในค่าธรรมเนียมโครงการฯ ที่ประหยัดกว่า ประเภท F-1 Abroad
⦁    สามารถแจ้งความสนใจ เช่น กีฬา ภาษา ศิลปะ หรือวิชาที่สนใจได้ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่รับได้
⦁    จำกัดพื้นที่ในการสรรหาโรงเรียน ไม่ต้องลุ้นเยอะ ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของอมริกา เหมือน J-1 องค์กรสรรหาโรงเรียนให้ โดยอยู่ใน 4 รัฐดัง (Arkansas / Utah / Michigan / Wisconsin)

yes เหมาะสำหรับใคร
⦁    นักเรียนชั้น ม.3-5 ที่ต้องการประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และพัฒนาภาษาอังกฤษให้แข็งแรง
⦁    นักเรียนชั้น ม.5 ที่ต้องการวุฒิ ม.ปลายเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย โดยไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น

yes คุณสมบัติ
⦁    เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 – 31 กรกฎาคม 2550 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
⦁    เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0 
⦁    มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

yes Location
⦁    รัฐ Arkansas / Utah / Michigan / Wisconsin

 

ขั้นตอนโครงการฯ
1.    สมัครและสอบ
2.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
3.    ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
4.    ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯจากประเทศที่เลือก
5.    ยื่นวีซ่า
6.    ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
7.    ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการฯ
8.    เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

วันเปิดรับสมัคร
⦁    6 มกราคม 2565

วันปิดรับสมัคร
⦁    8 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ*
⦁    735,000 บาท  ต่อ 1 ปีการศึกษา

การชำระเงิน
⦁    แบ่งชำระได้ 4 งวด


       


enlightenedF-1 Abroad Program

yes ลักษณะโครงการฯ
⦁    เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนระดับ Top ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียน (F-1) ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
⦁    เลือกโรงเรียนได้ตามต้องการ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนที่มีโปรแกรมเฉพาะ เช่น Art School / Sports Academy 
⦁    เลือกรัฐหรือเมืองที่ใฝ่ฝัน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
⦁    พักกับครอบครัว (Paid Host Family) ที่ได้รับการคัดสรรและผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม หรือ หอพักโรงเรียน (Dormitory) ที่มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

yes เหมาะสำหรับใคร
⦁    นักเรียนที่จบโครงการ J-1 หรือนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อจนจบมัธยมปลายเพื่อรับ High School Diploma และต่อยอดระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ

yes คุณสมบัติ
⦁    1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2551  และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5
⦁    เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0 
⦁    มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาที่สามารถเลือกได้ (โครงการ Abroad โดยใช้ VISA ประเภท F-1)

       

       

        

       

       

       

 

ขั้นตอนโครงการฯ
1.    สมัครและสอบ
2.    เลือกโรงเรียน
3.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
4.    ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
5.    ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯจากประเทศที่เลือก
6.    ยื่นวีซ่า
7.    ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
8.    ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการฯ
9.    เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

วันเปิดรับสมัคร
⦁    6 มกราคม 2565

วันปิดรับสมัคร
⦁    8 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ*
⦁    เริ่มต้น 800,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (ดูรายละเอียดราคาแต่ละโรงเรียน คลิกที่ชื่อโรงเรียนด้านบน)

การชำระเงิน
⦁    แบ่งชำระได้ 4 งวด
 


       

 

 

*หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯนี้ สำหรับรุ่นที่เดินทางปี 2565 สำหรับรุ่นที่เดินทางปี 2566 ค่าธรรมเนียมโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว (Host Family) หรือที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า (และค่าธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา) และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า ตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว (Host Family)
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    การประชุมให้ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
⦁    กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
⦁    ค่าเรียน GED Intensive กรณีเลือก package รวม 
⦁    ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับการจัดการในแต่ละประเทศ)
⦁    เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม
⦁    ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง (อเมริกา 80,000 - 100,000 บาท / ยุโรป 50,000 - 60,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน (จำนวนขึ้นอยู่กับประเทศและเมือง/รัฐ) 
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนภาษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ (เยอรมนี, ฝรั่งเศส) ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางเป็นต้น
⦁    ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจ Covid การฉีดวัคซีน การ Quarantine

 

 


#ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 
#แลกเปลี่ยน2564